Herkese merhaba.

Bu yazımda halihazırda çalışmakta olan EC2 Instancelarımızda ki logları Cloudwatch üzerinde görüntülemek ve memory, disk kullanımı gibi metrik değerleri de Cloudwatch’a aktarmayı öğreneceğiz. Cloudwatch üzerinde EC2 Instancelara ait default metriklerde memory ve disk kullanımı gibi metrikler mevcut değil. Bu metrikleri custom olarak Cloudwatch Agent yardımıyla biz aktaracağız. …

Emre Öztoprak

Cloud Engineer @kloia | 3x AWS Certified | AWS Community Builder | emre.oztoprak.co

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store